2013, Year of Implementation (a poem)

By Brian Alois

toktok nau i aut pinis
bai i gat bikpla senis
sampla bai kalap danis
sampla bai hait lo banis

planti samting bagarap
na krungutim i go antap
singaut na krai i pairap
lo wok lo stat hariap

taim blo wokim kamap samting
maski silip diriman nating
inap lo sindaun na tingting
i no moa taim blo tok ating

manmeri la lukim senis
lo wei blo wokim samting
bai yumi hamamas na danis
na ol pikinini i ken singsing.

Image by http://www.oldplantation.co/
Image by http://www.oldplantation.co/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s